infoline:

0763 670146, 0729 222.192

De acum e mai simplu: Poti alege din societatile de asigurare din oferta noastra, fie ca iti doresti un RCA la o societate preferata, fie ca alegi cel mai mic pret.

Legislatie asigurari locuinte

Drepturi si obligatii ale asiguratului si asiguratorului

Art.16 - Prin polita de asigurare obligatorie a locuintelor, asiguratul, imputernicitul sau contractantul asigurarii, se obliga sa plateasca unui asigurator asociat in PAID si care este autorizat sa incheie polite de asigurare impotriva dezastrelor naturale, prima obligatorie, iar acesta se obliga ca, la producerea riscului asigurat obligatoriu, sa plateasca asiguratului, despagubirea rezultata din polita de asigurare obligatorie incheiata in conditiile prezentei legi si ale normelor emise de CSA in aplicarea prezentei legi.

 

Art. 17 Potrivit PAD, asiguratului ii revin urmatoarele obligatii si drepturi:

1. obligatii :

a) sa achite prima obligatorie in conditiile prezentei legi;

b) sa intretina locuinta asigurata in bune conditii si in conformitate cu dispozitiile legale, in scopul prevenirii producerii riscurilor asigurate;

c) sa ia, pe seama asiguratorului si potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubelor rezultate ca urmare a producerii riscului asigurat;

d) sa indeplineasca celelalte obligatii si sa respecte conditiile prevazute de prezenta lege.

2. drepturi:

a) sa incaseze despagubirea rezultata din polita de asigurare obligatorie in cazul producerii riscului asigurat obligatoriu;

b) sa incaseze despagubiri in cazurile in care, un pericol iminent de inundatie sau de alunecare de teren determina, dupa caz, necesitatea obiectiva de demolare a constructiei cu destinatie de locuinta, ori schimbarea amplasamentului acesteia.

 

Art. 18 - Potrivit PAD, asiguratorului ii revin urmatoarele obligatii si drepturi:

1. obligatii:

a) sa constate si sa evalueze prejudiciile, sa stabileasca cuantumul despagubirii si sa finalizeze dosarele de dauna in termenele si conditiile stabilite in conformitate cu normele emise de catre CSA in aplicarea prezentei legi;

b) sa plateasca despagubirile in termen de 15 zile lucratoare de la data primirii de la PAID a sumelor necesare;

c) sa micsoreze, dupa plata fiecarei despagubiri, suma asigurata cu incepere de la data producerii riscului asigurat, pentru restul perioadei de asigurare, cu suma cuvenita drept despagubire;

d) sa emita o noua PAD cu datele de identificare ale noului proprietar, valabila pana la data expirarii celei eliberate fostului proprietar, in cazul in care este anuntat despre schimbarea proprietarului unei locuinte care este asigurata obligatoriu;

e) sa indeplineasca celelalte obligatii si sa respecte conditiile prevazute de prezenta lege.

2. drepturi:

a) sa retina comisionul din valoarea primei obligatorii platite, in cuantumul prevazut de prezenta lege si in conditiile reglementarilor in vigoare in domeniul asigurarilor;

b) sa refuze plata despagubirilor in cazul in care, in termen de 30 de zile de la producerea riscului asigurat, beneficiarii prevazuti la art. 20 nu au instiintat asiguratorul despre acest fapt si daca din acest motiv nu s-a putut determina cauza producerii riscului asigurat, respectiv marimea si intinderea prejudiciului.

 

Cererile de despagubire, constatarea daunelor si plata despagubirilor

Art. 20 - (1) Cererea de despagubire, in cazul producerii unuia dintre riscurile asigurate obligatoriu, se poate face numai de catre beneficiarii PAD.

(2) Au calitatea de beneficiari ai PAD urmatoarele categorii de persoane:

1. in cazul persoanelor fizice:

a) proprietarii constructiilor cu destinatie de locuinta asigurate in conditiile prezentei legi:

b) persoanele desemnate expres in PAD ca beneficiari, de catre proprietarii prevazuti la lit.(a);

c) succesorii legali si/sau testamentari ai persoanelor prevazute la lit.(a) in cazul in care acestea au decedat, cu aplicarea corespunzatoare a legislatiei in domeniul succesoral, daca nu exista beneficiar desemnat potrivit lit. b).

2. in cazul persoanelor juridice:

a) proprietarii constructiilor cu destinatie de locuinta asigurate in conditiile prezentei legi;

b) in cazul locuintelor prevazute la art. 3 alin. (3), persoanele sau autoritatile desemnate, in conditiile legii, sa le administreze.

(3) In cazul in care beneficiarii prevazuti la alin. (2) pct. 1, lit. a) sunt minori, cererile de despagubire se fac in numele acestora de catre reprezentantii legali desemnati in conditiile legii.

 

Art. 21 - (1) Constatarea si evaluarea prejudiciilor, precum si stabilirea cuantumului despagubirii se fac de catre asiguratorul care a eliberat PAD, in conformitate cu normele emise de catre CSA in aplicarea prezentei legi.

(2) In cazul proprietarilor care beneficiaza de subventionarea primei de asigurare, cererea de despagubire se adreseaza direct PAID si, prin derogare de la prevederile alin. (1), constatarea si evaluarea prejudiciilor, respectiv lichidarea daunelor se poate face si de catre o societate anume desemnata, in mod transparent, de catre PAID, pe baza unor criterii obiective stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi, emise de CSA, care sa garanteze egalitatea de tratament intre asiguratori.

(3) Constatarea si evaluarea prejudiciilor precum si finalizarea dosarelor de dauna se va face in termenele si conditiile stabilite de CSA prin normele de aplicare a prezentei legi.

(4) Plata despagubirilor se va face de catre societatea care a efectuat constatarea si evaluarea in termenul prevazut prin normele de aplicare a prezentei legi, emise de CSA.

(5) Pentru neplata la termen a despagubirilor se vor calcula penalitati care se platesc persoanei asigurate in conditiile si cuantumul stabilite de CSA.

(6) Sumele cuvenite ca despagubire pot fi consemnate in conturi bancare deschise de beneficiarii asigurarii sau in numerar.

(7) Despagubirile acordate de PAID pentru daunele acoperite prin PAD, nu pot depasi valoarea sumei asigurate obligatoriu.

(8) PAID deconteaza asiguratorilor autorizati numai cheltuielile efectuate cu activitatea de constatare a prejudiciilor rezultate in urma producerii riscurilor asigurate obligatoriu.

 

Art. 22 - (1) Asiguratorii autorizati vor plati asiguratilor numai contravaloarea costurilor de reparatii/inlocuire a prejudiciilor cauzate de producerea riscului asigurat, in limita sumei totale asigurate prin PAD.

(2) Atestarea existentei situatiilor in care se acorda despagubiri daca un pericol iminent de inundatie sau de alunecare de teren, determina, dupa caz, necesitatea obiectiva de demolare a constructiei cu destinatie de locuinta, ori schimbarea amplasamentului acesteia, precum si daca in urma producerii riscului asigurat a devenit imposibila folosirea constructiei respective si este necesara, dupa caz, demolarea, dezmembrarea sau mutarea in alt loc a acesteia, se face de catre comitetul judetean pentru situatii de urgenta.

 

Art. 23 - Dupa plata fiecarei despagubiri, suma asigurata se micsoreaza cu incepere de la data producerii riscului asigurat, pentru restul perioadei de asigurare, cu suma cuvenita drept despagubire, asigurarea continuand pentru suma asigurata ramasa.

 

Art. 24 - Asiguratorii au dreptul sa refuze plata despagubirilor in cazul in care, in termen de 30 de zile de la producerea riscului asigurat, beneficiarii prevazuti la art. 20 nu au instiintat asiguratorul despre acest fapt si daca din acest motiv nu s-a putut determina cauza producerii riscului asigurat si intinderea prejudiciului.

 

Art. 25 - Pentru riscurile prevazute la art. 6, sumele platite de asigurator asiguratului cu titlu de despagubire in baza PAD, se constituie dupa cum urmeaza:

a) valoarea asigurata obligatoriu sau, dupa caz, parte din aceasta, corespunzatoare valorii pagubei, se incaseaza de asigurator de la PAID, in conformitate cu normele de aplicare a prezentei legi, emise de CSA ;

b) calculul despagubirii pentru suma asigurata prin PAD se va face pe baza asigurarii de prim risc.

 

Art. 26 - (1) Persoanele fizice sau juridice care nu isi asigura locuintele aflate in proprietate, in conditiile prezentei legi nu beneficiaza, in cazul producerii unuia din dezastrele naturale care fac obiectul prezentei legi, de nici un fel de despagubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local, pentru prejudiciile produse locuintelor.

(2) Persoanele fizice despagubite in conditiile prezentei legi pentru pagubele rezultate in urma producerii unui dezastru natural, nu beneficiaza de prevederile Legii locuintei, nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la acordarea locuintelor sociale.